Middelburg Beweegt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Middelburg Beweegt
Kastanjelaan 11
4334 CD Middelburg

email: contactformulier
www: https://www.middelburgbeweegt.nl

Persoonsgegevens

Middelburg Beweegt verwerkt geen persoonsgegevens omdat het op onze site niet mogelijk is je te registreren. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Contactformulier

Op Middelburg Beweegt kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. De gegevens welke worden ingevuld worden niet opgeslagen in een database.
Zodra het contactformulier is ingevuld en u klikt op de knop verzenden wordt er een mail gestuurd naar ons e-mailadres
De gegevens zijn enkel beschikbaar in het e-mailprogramma en zullen enkel gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Middelburg Beweegt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Middelburg Beweegt neemt de bescherming van deze website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
Middelburg Beweegt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

Middelburg Beweegt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Middelburg Beweegt te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadpleeg deze pagina.

Disclaimer

De inhoud van www.middelburgbeweegt.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Middelburg Beweegt tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Middelburg Beweegt expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.