Het succes van Het Beweegpad Griffioen is opgemerkt in andere Middelburgse wijken en leidt tot de oprichting van een nieuwe stichting: Middelburg Beweegt.

Het meedenken en het helpen realiseren van beweegaanbod in de buitenlucht in andere wijken overstijgt het activiteitengebied van de wijkvereniging stichting Griffioen De Wijk. Al twee jaar lopen wekelijks drie groepen met ruim 10 deelnemers Het Beweegpad. Fysiotherapeuten begeleiden de groepen op vrijwillige basis. Voor dit initiatief heeft Het Beweegpad Griffioen de PZC publieksprijs gewonnen. Met deze en overige gespaarde financiële middelen is geïnvesteerd in het wandelproject Elke Stap telt.
Het project Elke Stap Telt is met groot succes uitgevoerd. Mede als gevolg daarvan zijn er nu al vijf nieuwe wandelgroepen actief in de Stromenwijk, Veersepoort/ Nieuw Middelburg en 3 in Middelburg-Zuid. Er zijn nog groepen in oprichting, waaronder een groep voor een achttal Eritrese statushoudsters. Heden zijn er reeds zo’n 90 potentiele deelnemers.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is in goed overleg met de wijkvereniging, de gemeente Middelburg en de Stichting Welzijn Middelburg besloten een nieuwe stichting op te richten als ‘paraplu organisatie’ voor bewegen in de buitenlucht: Middelburg Beweegt. Mevrouw Szarafinski, ex-wethouder van de gemeente Middelburg is erg enthousiast over dit initiatief en heeft laten weten dat de gemeente Middelburg een jaar subsidie ter beschikking stelt voor een deel van de opstartkosten. Het is aan de nieuwe stichting om ervoor te zorgen dat deze bijzondere voorziening daarna als algemene voorziening gecontinueerd kan worden.

“Een nieuwe stichting is een enorme stap, maar onontkoombaar gezien de ontwikkelingen en doelstellingen zoals het bevorderen van vitaliteit, doorbreken van eenzaamheid en bieden van gezelligheid. "Op 9 september 2016 is de nieuwe stichting officieel van start gegaan”, aldus Jos van Hees. Jos heeft het voorzitterschap inmiddels doorgegeven aan Jan Reuvers. Marlies van der Stoel ondersteunt bij secretariële zaken en is verheugd dat naast de gemeente Middelburg en Stichting Welzijn Middelburg o.a. ook SVRZ, het longfonds en twee combinatiefunctionarissen van de SWM nauw betrokken zijn.

“Om de kwaliteit en continuïteit van deze beweegactiviteiten te kunnen waarborgen is het van belang dat dit soort activiteiten overkoepelend geregeld worden. Anders gaan alle goede initiatieven, inspanningen en geïnvesteerde financiële middelen snel weer verloren, zo geven Marijke Folmer en Anjali Geensen aan. Marijke wordt penningmeester en Anjali was projectcoördinator van Elke Stap Telt en is nu nog achter de schermen betrokken.

De inhoud van de beweegactiviteiten werd in eerste  instantie door Jo Hasevoet vormgegeven. Hij is gepensioneerd fysiotherapeut. Na 40 jaar voornamelijk binnen gaat hij nu lekker mensen buiten begeleiden. “Het praktische doel van deze nieuwe stichting is: uniformiteit in het beweegaanbod ”. Inmiddels heeft Piet Kruithof, ook gepensioneerd fysiotherapeut, het begeleidingsstokje van Jo overgenomen.

”Bewegen is goed voor iedereen en moet daarom voor iedereen mogelijk zijn. We hebben deskundigen met kennis en kunde van sport, bewegen en gezondheid bereid gevonden de groepen pro deo te begeleiden, de activiteiten en de stichting te ondersteunen”. Marien Boonman en Anne Tazelaar zullen hierop toezien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen middels het contactformulier.